logo   Aktuality
aktualita

Dne 19. 10. 2022 představí náš výzkumný tým Doprava a mobilita IEEP, který působí na Fakultě sociálně ekonomické UJEP, balíček výstupů, jejichž cílem je pomoci městům a krajům při plánování a rozhodování v oblasti městské mobility. Součástí balíčku je certifikovaná Metodika pro evaluaci udržitelné městské mobility, webový nástroj pro výběr vhodných dopravních opatření PLUMM a odborná kniha Hodnocení plánů a projektů mobility – Průvodce pro správnou evaluaci opatření a strategií udržitelné městské mobility. Všechny tyto nástroje byly vytvořeny se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

V turbulentních podmínkách současného světa je nezbytné podpořit rozhodovací procesy místních samospráv výstupy aplikovaného výzkumu. Vzhledem ke stávajícímu politickému a ekonomickému vývoji budou města a kraje vystaveny stále většímu tlaku na efektivní vynakládání finančních prostředků a snižování výdajů celkově. Potřeba a důležitost kvalitního plánování a rozhodování tak bude stále narůstat. Výše zmíněný balíček nástrojů přinese především státní samosprávě, ale i státní správě a pracovníkům v oblasti plánování městské mobility možnosti, které toto náročné rozhodování usnadní. „Při tvorbě metodiky, modelu i odborné knihy jsme vycházeli z nejlepší domácí i zahraniční praxe, kladli jsme důraz na inovativnost a moderní přístupy. Jednotlivé nástroje se vzájemně doplňují a měly by místním a krajským samosprávám pomoci při plánování moderních a inovativních dopravních opatření,“ věří Hana Brůhová Foltýnová, koordinátorka týmu Doprava a mobilita IEEP, který uvedené výstupy vytvořil.

Tento balíček nástrojů bude představen na konferenci Budoucnost městské mobility v kontextu celospolečenských výzev, která proběhne dne 19. 10. 2022 v Praze v budově Ministerstva dopravy. Cílem konference je představit a diskutovat možnosti dalšího rozvoje udržitelné mobility ve městech se zkušeností z posledních let v podobě pandemie covid-19 a s novými celospolečenskými výzvami v oblasti energetiky a klimatické změny. Na konferenci představí členové týmu Doprava a mobilita IEEP výstupy svého výzkumu, jejich zjištění pak doplní o zkušenosti ze zahraničí odborníci z Izraele, Norska, Nizozemí a Polska.

Balíček nástrojů pro plánování dopravy
Metodika pro evaluaci udržitelné městské mobility přináší místním a krajským samosprávám návod pro evaluaci dopravních politik a strategií a dále dílčích dopravních opatření. Je přizpůsobena potřebám měst a krajů ČR, reflektuje nejnovější poznatky z problematiky dopravního plánování směrem k rozvoji udržitelné mobility a dále moderní přístupy k evaluaci. Metodika se také věnuje roli a postupu evaluace při přípravě a implementaci Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMPů). Metodiku certifikovalo Ministerstvo dopravy ČR a je k dispozici zdarma všem zájemcům na webových stránkách výzkumného týmu Doprava a mobilita.

PLUMM, tj. Plánovač Udržitelné Městské Mobility, pomáhá při výběru vhodných opatření udržitelné mobility s ohledem na to, jak opatření fungují a jaké jsou jejich dopady. Po zadání základních parametrů, jako jsou údaje o velikosti města, hlavní řešené problémy, dostupné finance apod., nabídne městům vhodná dopravní opatření. Model PLUMM obsahuje inovativní opatření, u nichž lze očekávat významný dopad na udržitelný rozvoj mobility a celého města a u nichž jsou jejich dopady zároveň zdokumentovány v obdobné literatuře. Kromě přehledu kvantifikovaných dopadů jednotlivých opatření model dále nabízí pro konkrétní dopravní opatření tipy a zkušenost z měst, kde již bylo podobné opatření realizováno. Tento webový nástroj je volně přístupný veřejnosti.

Poslední částí balíčku pro plánování udržitelné městské mobility je kniha Hodnocení plánů a projektů mobility – Průvodce pro správnou evaluaci opatření a strategií udržitelné městské mobility. Kniha seznamuje čtenáře se základy evaluace, ukazuje, proč je důležité evaluaci využívat a jak. Nabízí charakteristiku jednotlivých druhů evaluace a popisuje jejich hlavní postupy. Problematiku evaluace zasazuje do širšího kontextu městského dopravního plánování na základně nejnovějších odborných pramenů a vychází také z aktuální praxe českých měst. Ambicí publikace je podpořit evaluaci v Česku jako nezbytnou součást dopravního plánování na místní i krajské úrovni a přiblížit celý proces čtenáři. Zájemcům o udržitelnou městskou mobilitu dále přináší řadu inspirativních a inovativních příkladů z domácího i zahraničního prostředí. Knihu vydalo nakladatelství Grada, a. s., a je možné si ji zakoupit ve většině knihkupectví nebo online zde.

 

Projekt TL01000462 „Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility“ byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

10.10.2022
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.