logo   AKTUALITY
aktualita

V rámci projektu „Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady“ podpořeného Technologickou agenturou ČR vzniká panel dat o aktivitně-dopravním chování reprezentativního vzorku městských obyvatel. V současné době analyzujeme data ze dvou průzkumů realizovaných v období jarního a podzimního „vrcholu“ epidemie.

Jednou z oblastí, na kterou se zaměřujeme, jsou analýzy nákupního chování. Rozlišujeme nezbytné nákupy (tj. nákupy základního zboží, které je nutné nakoupit – typu potraviny, drogerie) a nákupy ostatního zboží. V průběhu obou vln pandemie došlo u velké většiny respondentů k poklesu počtu cest za nákupy, a to nejvíce ve velkých městech a o více než 2 cesty týdně (rozdíly poklesu počtu cest za nákupy však nejsou statisticky signifikantní).

Ukazuje se, že během podzimního vrcholu epidemie poklesla četnost cest za nákupy nezbytného zboží více, než u vlny jarní: pro celý náš sledovaný vzorek se nákupní chování u nezbytného zboží nezměnilo na jaře u 38 % respondentů, na podzim to bylo jen 24 %. Naopak na jaře skoro 40 % sledovaných osob uvedlo, že snížilo počet cest za nezbytnými nákupy o více než 2 cesty týdně, na podzim to bylo již skoro 60 %. Je zajímavé, že největší rozdíl v nákupním chování mezi první a druhou vlnou je patrný u obyvatel malých měst (méně než 30 tis. obyvatel). Následující tabulky udávají přehled změn týdenních cest za nákupy pro jarní a podzimní vlnu pandemie zvlášť.

 

Tabulka 1a: Změny v počtu cest za nákupy – nezbytné zboží – podle velikosti města, srovnání první vlny s obdobím před pandemií (v %)

 

Pokles o více než 2 cesty týdně

Pokles o 1 cestu týdně

Beze změny nebo nárůst

Celý vzorek

39,35

22,21

38,44

Praha

40,66

21,64

37,70

Velká města (nad 100.000 obyvatel)

39,87

24,05

36,08

Střední města (30–100.000 obyvatel)

38,46

20,00

41,54

Malá města (pod 30.000 obyvatel)

38,79

23,22

37,99

 

Tabulka 1b: Změny v počtu cest za nákupy – nezbytné zboží – podle velikosti měst, srovnání druhé vlny s obdobím před pandemií (v %)

 

Pokles o více než 2 cesty týdně

Pokles o 1 cestu týdně

Beze změny nebo nárůst

Celý vzorek

58,84

16,95

24,21

Praha

58,03

16,39

25,57

Velká města (nad 100.000 obyvatel)

56,96

17,72

25,32

Střední města (30–100.000 obyvatel)

58,85

15,00

26,15

Malá města (pod 30 000 obyvatel)

60,16

18,47

21,37

 

Data ukazují, že zvláště v průběhu druhé vlny epidemie došlo také k daleko výraznějšímu poklesu počtu cest za nákupy ostatního zboží. To, obdobně jako u nezbytností, platí napříč městy bez ohledu na jejich velikost (rozdíly poklesu počtu cest za nákupy však nejsou statisticky signifikantní). Navíc se ukazuje, že rozdíl u cest za ostatním zbožím mezi první a druhou vlnou je daleko výraznější ve srovnání s nezbytnými nákupy.

A jaké jsou změny, co se týče používání obvyklého dopravního prostředku na cesty za nákupy? Během první (jarní) vlny došlo u obyvatelů Prahy k poklesu počtu cest za nákupy u všech obvyklých způsobů dopravy. Relativně nejméně došlo k poklesu cest za nákupy u uživatelů automobilové dopravy. K největší redukci počtu cest došlo u uživatelů hromadné dopravy, a to u obou druhů nákupů. To platí i u obyvatelů ostatních velkých měst. Následující grafy ukazují změny počtu cest v sídlech podle velikosti podle obvyklého použitého dopravního prostředku.

 

Graf 1a: Praha: změny v počtu cest za nákupy dle použitého dopravního prostředku (podzimní vlna epidemie)

Graf 1b: Velká města (s výjimkou Prahy): změny v počtu cest za nákupy dle použitého dopravního prostředku

Kontakt: Hana Brůhová Foltýnová, Výzkumný tým Doprava a mobilita

11.02.2021
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.